Arsitek Menjadi Salah Satu Penentu Terjadinya Kiamat (Bag III)


 Bab II Tentang Kiamat

 

A.    Kepastian Hari Kiamat

 

Hari Kiamat pasti terjadi. Seluruh umat Islam wajib mengimaninya, karena percaya kepada hari kiamat merupakan bagian dari Rukun Iman. Selain itu berita tentang akan datangnya hari kiamat sering kita temui di manhaj hidup kita, Alquran alkarim. Berikut kutipan dari firman Allah dalam Alquran:

 

¨bÎ) sptã$¡¡9$# ×puŠÏ?Uy žw |=÷ƒu‘ $ygŠÏù £`Å3»s9ur uŽsYò2r& Ĩ$¨Z9$# Ÿw šcqãYÏB÷sムÇÎÒÈ  

“Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman.” (Q.S. Al Mu’min: 59)

 

z>uŽtIø%$# Ĩ$¨Y=Ï9 öNßgç/$|¡Ïm öNèdur ’Îû 7s#øÿxî tbqàÊ̍÷è•B ÇÊÈ  

“telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya).” (QS. Al Anbiyaa’ : 1)

 

#sŒÎ) ÏMyès%ur èpyèÏ%#uqø9$# ÇÊÈ   }§øŠs9 $pkÉJyèø%uqÏ9 îpt/ό%x. ÇËÈ   ×pŸÒÏù%s{ îpyèÏù#§‘ ÇÌÈ  

“apabila terjadi hari kiamat, tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.” (Q.S. Al Waaqi’ah: 1-2)

 

B.    Tanda-Tanda Hari Kiamat

 

Setiap Nabi dan Rasul yang datang, telah mengkabarkan tentang hari akhirat yang merupakan hari terakhir dari kehidupan di dunia dan permulaan dari hari akhirat, hari yang agung, hari yang yang akan terus berlanjut secara terus menerus, hari yang kadarnya dalam sehari sebanding dengan 50.000 tahun dunia.

 

Asyraath (kata jamak) berasal dari kata syarth artinya tanda atau alamat. Apabila seseorang berjalan maka ia senantiasa membutuhkan adanya rambu-rambu atau tanda-tanda dimana ia sedang berada, demikian pula halnya dengan kehidupan ini, yang merupakan suatu proses perjalanan yang mana kita semua melaluinya sampai akhir, dan Rasulullah saw telah menyampaikan tanda-tanda atau alamat-alamat yang apabila tanda-tanda tersebut terjadi atau kita saksikan maka hal tersebut merupakan suatu pembenaran terhadap akan datangnya hari yang dijanjikan yang pasti akan terjadi setelah kematian, dan pengetahuan akan tanda-tanda hari kiamat merupakan diantara tanda kenabian dari Rasulullah. Rasulullah banyak mengkhabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, hingga lebih dari 150 tanda-tanda akan datangnya hari kiamat tersebut dan diantaranya ada yang telah terjadi, ada yang sedang terjadi dan ada yang belum terjadi dan semua ini menunjukkan bahwa Rasulullah menceritakan semuanya itu berdasarkan wahyu dari Allah. Tanda-tanda Hari Kiamat terbagi dua : yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar.

 

1.   Tanda-tanda Kiamat Kecil

Baca lebih lanjut